Prawo dostępu do danych i uzyskania ich kopii

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych nie tylko nakłada nowe obowiązki na administratorów, ale także przyznaje dodatkowe uprawnienia osobom, których dane osobowe są przetwarzane. Najważniejsze uprawnienia dotyczą między innymi prawa dostępu do danych oraz prawa do przenoszenia danych.

Prawo dostępu do danych osobowych

Zgodnie z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych każda osoba, której dane podlegają przetwarzaniu ma prawo wystąpić z wnioskiem do administratora danych z prośbą o wydanie informacji. Administrator powinien udzielić informacji dotyczących tego, czy dane tej osoby są przetwarzane.

Jeśli tak, wnioskodawcy przysługuje prawo uzyskania dostępu do tych danych. Do obowiązków administratora należy udzielenie informacji bez zbędnej zwłoki oraz bez nadmiernych opłat. Wydanie informacji musi nastąpić najpóźniej w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania wniosku.

Prawo do przenoszenia danych osobowych

Kolejnym uprawnieniem osób, których dotyczą dane jest, co do zasady, prawo polegające na uzyskaniu od administratora kopii przekazanych danych. Przekazywane dane powinny mieć ustrukturyzowany, maszynowo czytelny oraz powszechnie używany format. Wnioskodawca może ponadto żądać przesłania danych innemu administratorowi.

W określonych sytuacjach prawo to może zostać jednak ograniczone. Administrator może nie wyrazić zgody na wydanie kopii danych w sytuacji, gdy nie ma możliwości dostarczenia danych bez ujawniania danych osób trzecich bądź poufnych informacji, a także jeśli wydanie to spowodowałoby naruszenie prawa własności intelektualnej dotyczącej przetwarzania danych.

×