AktualnościDane osobowe

Jakie obowiązki ma inspektor danych osobowych?

Inspektor Ochrony Danych Osobowych musi cechować się wiedzą w  tym zakresie. I to zarówno wiedzą teoretyczną, jak i praktyczną. Posiadanie tylko jednego jej rodzaju może okazać się niewystarczające, w kontekście zadań i obowiązków, jakie ustawa RODO nakłada na osobę pełniącą tę funkcję.

Obowiązki administratora danych względem Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Danych Osobowych i jego obowiązkiInspektor będzie podlegał bezpośrednio kierownictwu administratora danych i jeśli będzie prawidłowo wykonywał swoje zadania nie będzie mógł być przez niego odwołany lub ukarany w inny sposób. Na administratorze także spoczywać będzie obowiązek rzetelnego i terminowego (niezwłocznego) wdrażania IOD we wszystkie  działania w zakresie danych osobowych. Administrator danych musi także umożliwić inspektorowi czynny udział w spotkaniach personelu wyższego i średniego szczebla swojej firmy oraz informować go z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich planowanych decyzjach strategicznych, dotyczących danych osobowych. Ma on również obowiązek informowania IOD o wszelkich zaistniałych incydentach i naruszeniach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

Obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Aby prawidłowo wywiązywać się z zadań nałożonych na niego przez ustawę RODO Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych musi:

  • informować administratora oraz pracowników o ich obowiązkach wynikających z przepisów dotyczących danych osobowych
  • monitorować przestrzeganie tychże przepisów
  • szkolić osoby powołane do przetwarzania danych
  • przeprowadzać systematyczne audyty
  • udzielać wskazówek administratorowi w zakresie wdrożenia odpowiednio skutecznych środków technicznych i organizacyjnych mających zabezpieczyć dane,
  • identyfikowania ryzyka wynikającego z nieodpowiedniego przetwarzania danych (ze wskazaniem jego źródła, charakteru, prawdopodobieństwa oraz wagi zagrożenia) oraz minimalizowanie tego ryzyka
  • w przypadku gdy administrator zobowiązany jest do oceny skutków operacji, które chce przeprowadzić: inspektor musi udzielać zaleceń w tym zakresie i monitorować ich wykonanie
  • zachować w tajemnicy szczegóły swoich działań
  • inspektor będzie także „łącznikem” między osobą, której dane są przetwarzane a administratorem oraz między administratorem a organem nadzorczym, czyli GIODO. Będzie więc zobowiązany z nim współpracować
Oceń artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×