I. Postanowienie wstępne.

§ 1
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 243 z późn. zm.), Indeon sp. z o. o. z siedzibą w Knurowie (44-196), o nr NIP 9691612614 adres do korespondencji: ul. 26 Stycznia 2A/12, e-mail: kontakt@daneos.pl, zwany dalej „Usługodawcą”, wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.
§ 2

 1. Pojęcia pisane w Polityce wielką literą, o ile nic innego nie wynika z treści Polityki, mają znaczenie określone w Regulaminie Serwisu
 2. Pojęcie „Użytkownika” oznacza w zależności od kontekstu Klienta lub osobę chcącą zostać Klientem lub internautę odwiedzającego strony Serwisu.

II. Dane osobowe.

§ 3

 1. W celu skorzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, konieczne jest podanie przez Użytkownika określonych danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
 3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik poda Usługodawcy, są przetwarzane zgodnie z prawem, a przede wszystkim z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

§ 4

 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 2. Usługodawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi jedynie na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. W celu wykonania umów sprzedaży i umów o świadczenie usług, zawieranych przez Usługodawcę z Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu, dane Użytkowników będą powierzane w szczególności następującym podmiotom:
  • Obsługującemu płatności PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182; 60-166 Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399; dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł; NIP: 7792308495; REGON: 300523444).
  • prowadzącemu hosting tj. dhosting.pl z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000336780; NIP: 7010198361; REGON: 141998822).

§ 5
Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Usługodawcy.

§ 6

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je jedynie w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych. Jeżeli Użytkownik udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać.
 3. Usługodawca na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych, w tym wysyłanej za pośrednictwem urządzeń końcowych (np. komputer, serwer) oraz automatycznych systemów wywołujących. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.

§ 8
Dane osobowe zebrane przez Usługodawcę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

III. Pliki cookies.

§ 9

 1. Usługodawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Usługodawcy.
 2. Usługodawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony www, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.

§ 10

 1. Usługodawca informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Usługodawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Usługodawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§ 11
Usługodawca informuje Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Serwisu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

IV. Dane zawarte w logach systemowych.

§ 12

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Serwis jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

V. Środki techniczne stosowane przez Usługodawcę.

§ 13
Usługodawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

VI. Inne.

§ 14
Usługodawca będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać z Serwisu.

§ 15
W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanych przez Usługodawcę Polityk prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: kontakt@daneos.pl.

 

Polityka prywatności w wersji PDF