REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Sprzedawca – Indeon Sp. z o. o. z siedzibą w Knurowie (44-190), przy ulicy Niepodległości 14, lok. 1, 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000511779, NIP 9691612614, REGON 361151937
 2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.daneos.pl/sklep, za pośrednictwem którego Kupujący może zakupić Produkt.
 3. Strona – serwis internetowy funkcjonujący pod adresem internetowym www.daneos.pl
 4. Kupujący – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (której ustawa przyznaja zdolność prawną), która dokonuje zakupu Produktu poprzez Sklep.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (zakupu Produktu) niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.
 7. Produkt – treść cyfrowa, którą Kupujący może zakupić od Sprzedawcy za pośrednictwem Strony. Produktami dostępnymi poprzez Stronę Sprzedawcy są: szkolenia e-learningowe, wzory dokumentów.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę towarów.
 9. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Produktów dostępnych w chwili składania zamówienia na stronie Sklepu.
 2. Wszystkie ceny towarów prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w cenach brutto w polskich złotych (PLN). Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz ich wycofania z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Wszelkie zmiany w tym zakresie nie będą dotyczyły zamówień, które zostały wcześniej (przed zmianą) złożone.
 3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Kupujący może lecz nie musi zarejestrować się (założyć konto w Sklepie). Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu.
 4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e‐mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

§ 3
Zakup Produktu

 1. Po dokonaniu wyboru Produktu, Kupujący powinien kliknąć w przycisk „Kup teraz”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia. Na stronie zamówienia, Kupujący powinien wypełnić formularz zamówienia, a następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia zamówienia).
 3. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia formularza Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia zamówienia. W przypadku gdy Sprzedawca nie potwierdzi złożonego zamówienia w terminie 7 dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca, a Sprzedawca zwróci Kupującemu, będącemu konsumentem, poniesione przez niego koszty zakupu Produktu.
 4. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e‐mail na adres, który został przez niego podany, w celu poinformowania go, że zamówienie zostało odnotowane przez Sprzedawcę.
 5. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę oraz warunki zamówienia potwierdzane są e‐mailem na adres, który został podany przez Kupującego.
 6. Kupujący może wybrać jedną z poniższych metod płatności:
  1. za pośrednictwem systemu PayU którego właścicielem i operatorem jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
  2. przelewem na konto bankowe Sprzedawcy.
 7. W przypadku wyboru metody płatności przelewem na konto, informacja o wartości kwoty przelewu i numerze konta do przelewu, a także danych Odbiorcy zostanie Kupującemu przesłana na podany adres e‐mail.
 8. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Kupującym a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Kupującego Produktu (wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu).
 9. Zakupiony przez Kupującego Produkt zostanie udostępniony do pobrania bezpośrednio ze strony z potwierdzeniem zakupu oraz do Kupującego zostanie wysłana automatycznie wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na ściągnięcie zakupionego Materiału ewentualnie Sprzedawca wysyła Kupującemu wiadomość e-mail zawierającą zakupiony Produkt jako załącznik.
 10. Realizacja zamówień płatnych przelewem rozpoczyna się po odnotowaniu przez Sprzedawcę wpływu przelewu na konto Sprzedawcy. W celu usprawnienia realizacji zamówienia Sprzedawca zaleca przesłanie potwierdzenia przelewu na adres kontakt@daneos.pl.
 11. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania z uwagi na brak Produktu Kupujący będący konsumentem zostanie o tym niezwłocznie zawiadomiony, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie całą otrzymaną od Kupującego będącego konsumentem sumę pieniężną.
 12. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania Kupujący nie będący konsumentem zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowej realizacji lub anulowaniu całości zamówienia).
 13. Sprzedawca nie ponosi wobec Kupującego nie będącego konsumentem odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn technicznych leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi telekomunikacyjne.

§ 4
Korzystanie z Produktu

 1. Produkty dostępne w Sklepie są treścią cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Do prawidłowego korzystania z Produktów konieczne jest posiadanie przez Kupującego standardowego systemu operacyjnego, programu Adobe Acrobat Reader oraz pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiedników (Libre Office, Open Office).
 3. W przypadku, gdy po stronie Kupującego pojawią się problemy w uruchomieniu pliku obejmującego zakupiony Produkt, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem kontakt@daneos.pl
 4. Jeśli charakter Produktu tego wymaga (np. wzór dokumentu prawnego) Sprzedawca udziela Kupującemu prawa do jego edycji i dostosowania do własnych potrzeb.
 5. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Kupującego jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Kupującego Produktu.
 6. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Kupującego jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z Produktu, a w szczególności nie udziela Kupującemu jakiejkolwiek pomocy prawnej w tym zakresie.
 7. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zakup Produktu nie zastępuje indywidualnej porady prawnej profesjonalnego prawnika. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości natury prawnej związanych ze stosowaniem Produktu Sprzedawca zaleca by Kupujący skorzystał z profesjonalnej porady prawnej profesjonalnego prawnika.

§ 5
Reklamacje

 1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Produktu lub samego procesu zakupowego dotyczącego danego Produktu.
 2. Reklamacja powinna być złożona pisemnie pocztą tradycyjną na adres siedziby Sprzedawcy lub w drodze wiadomości e‐mail na adres: kontakt@daneos.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 5. W przypadku umów zawartych z Kupującymi mającymi status konsumenta, reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową rozpatrywane są zgodnie z ustawą o prawach konsumenta.
 6. W przypadku umów zawartych z Kupującymi nie będącymi konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją pokrywa Kupujący nie będący konsumentem.

§ 6
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania przyczyn.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący będący konsumentem ma obowiązek poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. pismo wysłane przesyłką pocztową lub pocztą elektroniczną).
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (przed upływem 14 dni).
 4. Jeśli w toku zakupu Produktu Kupujący wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

§ 7
Ochrona danych osobowych

 1. Wypełniając formularz rejestracji Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Kupujący wypełniając formularz w tym formularz rejestracji oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.
 3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
 4. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych określonej w ust. 1 niniejszego § uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.

§ 8
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Kupującynika Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Kupujący będący konsumentem, w przypadku powstania sporu w związku z umową sprzedaży Produktu, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w postaci:
  1. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą
  3. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 3. Kupujący będący konsumentem może również skorzystać z tzw. platformy ODR, która służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.  Platforma ODR dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 4. Dokładne informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Kupujący znajdzie na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy o prawach konsumenta.
 2. Regulamin niniejszy nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nie będącym konsumentem jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. W sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwość sądu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Kupującego Umowy ze Sprzedawcą.
 5. Regulamin niniejszy dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.daneos.pl/sklep (Kupujący ma możliwość pobrania go i zachowania na swoim komputerze) i obowiązuje w niniejszej wersji od dnia 03.11.2017 r.

 

Regulamin w wersji PDF