Regulamin zasad korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną

 

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Spółkę Indeon sp. z o. o. z siedzibą w Knurowie (44-196) przy ul. 26 Stycznia 2A/12, o nr NIP 9691612614 zwanej w treści niniejszego Regulaminu “Usługodawcą”. Ponadto niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).

2. Regulamin udostępniony jest Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Portalu internetowego, o którym mowa w § 2 pkt 1 ust. c) Regulaminu, w formie, umożliwiającej pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 2
Definicje
W niniejszym Regulaminie poszczególnym sformułowaniom nadaje się następującą treść:

a) Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy.

b) Newsletter – elektroniczna forma biuletynu informacyjnego rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej;

c) Portal – system stron internetowych stworzonych przez Usługodawcę, dostępny pod adresem www.daneos.pl;

d) Produkt – towary lub usługi, które są dostępne przez System On-line;

e) System On-line – system należący do Usługodawcy,

f) System teleinformatyczny– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800, z późn. zm.);

g) Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu.

h) Użytkownik – osoba fizyczna lub umocowany reprezentant osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług dostępnych za pośrednictwem stron będących własnością Usługodawcy.

g) Usługodawca – Indeon Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000511779 z siedzibą w Knurowie (44-196) przy ul. 26 Stycznia 2A/12, o nr NIP 9691612614.

§ 3
Usługi

1. Usługodawca świadczy poprzez Portal następujące usługi (“Świadczenie usług drogą elektroniczną”):

a) prezentacja działalności gospodarczej prowadzonej przez Usługodawcę w tym oferty Usługodawcy;

b) informowanie o aktualnościach i wydarzeniach związanych z działalnością gospodarczą Usługodawcy;

2. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) zastosowania przeglądarek: (np.) Internet Explorer 9.0, Firefox 17, Opera 12, Safari 5, Chrome 23 lub nowszych wersji z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Scriptu

b) zastosowanie oprogramowania do odczytu plików w formacie *.PDF, *.DOC, *.DOCX

c) strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości minimalnej 1024×768

d) umożliwienie instalacji plików Cookies.

3 Jeżeli Użytkownik nie akceptuje w pełni zasad określonych w niniejszym Regulaminie lub sprzęt, z którego korzysta nie spełnia wymagań technicznych określonych w Regulaminie, dalsze korzystanie z Portalu nie jest możliwe.

§ 4
Obowiązki Użytkownika

Zabrania się dostarczania Usługodawcy przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogących wprowadzić Usługodawcę w błąd oraz treści mogących wywołać zakłócenia bądź uszkodzenia systemu teleinformatycznego Usługodawcy;

§ 5
Odpowiedzialność Usługodawcy

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Usług.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.

§ 6
Reklamacje

1. Reklamację dotyczącą usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu należy kierować na adres email: kontakt@daneos.pl lub adres stacjonarny: ul. 26 Stycznia 2A/12, 44-196 Knurów.

2. Reklamacja powinna zawierać:
a) słowo „Reklamacja” w tytule wiadomości;
b) dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika Serwisu (jeżeli te dane będą wymagane);
c) rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy;
d) opis wadliwego działania usługi;
e) okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika;
f) datę i czas kiedy wadliwe działanie usługi miało miejsce.

2. Reklamacje/skargi będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania i przesyłane w formie w jakiej zostały zgłoszone na adres wskazany w zgłoszeniu. Usługodawca w odpowiedzi wskaże czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

3. Użytkownik jest zobowiązany do przekazania na żądanie Usługodawcy dodatkowych informacji na temat wadliwego sposobu działania Usługi.

§ 7
Prawa autorskie

Wszelkie zamieszczone na stronie Portalu fotografie, materiały tekstowe i graficzne, w szczególności znak firmowy, a nadto wzorce, formularze i inne treści są przedmiotem praw autorskich Usługodawcy.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych oraz kodeksu cywilnego.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się: wprowadzenie nowych, nowelizacje obowiązujących przepisów prawnych, dostosowanie do zmian w ofercie Usługodawcy.

3. Usługodawca powiadamia o treści zmian poprzez ogłoszenie komunikatu o zmianie Regulaminu w Portalu.

4. Sądem właściwym do sporów wynikłych ze stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy według obowiązujących przepisów prawa.

 

Regulamin w wersji PDF