Dane wrażliwe

Wśród danych osobowych możemy wyodrębnić kilka kategorii. Grupą wymagającą najściślejszej ochrony są dane wrażliwe, nazywane również danymi sensytywnymi.

Wyjaśnienie, czym dokładnie są dane wrażliwe, może być nieco kłopotliwe, ponieważ termin ten nie występuje w ustawie o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997, w art. 27 ust. 1 tego dokumentu znajdziemy jednak zamkniętą listę danych podlegających szczególnej ochronie.

W rozumieniu ustawy szczególnie chronione powinny być dane na temat:

  • pochodzenia etnicznego lub rasowego,
  • przekonań filozoficznych lub religijnych,
  • poglądów dotyczących polityki,
  • stanu zdrowia, życia seksualnego, nałogów oraz kodu genetycznego,
  • przynależności do danej partii, lub związku zawodowego bądź religijnego,
  • orzeczeń wydanych przez sąd lub w postępowaniach administracyjnych, a także skazań, mandatów czy orzeczeń dotyczących ukarania.

Przetwarzanie danych wrażliwych

Dane wrażliwe mogą być przetwarzane tylko wtedy, gdy ich właściciel wyrazi na to pisemną zgodę, gdy przetwarzanie jest niezbędne dla celów medycznych, gdy właściciel danych sam podał je do wiadomości publicznej, lub jeśli przetwarzania ich wymagają badania naukowe, jednak w tym ostatnim przypadku dane wrażliwe muszą zostać zanonimizowane.

Dokumenty prawne regulujące dane wrażliwe

Wśród dokumentów prawnych, regulujących kwestię danych wrażliwych, oprócz wspomnianej już ustawy o ochronie danych osobowych należy wymienić rozporządzenie MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące przetwarzania danych osobowych a także wszelkie ustawy na temat obrotu danymi w internecie – prawo w tym obszarze jest cały czas tworzone.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

×