Przesłanki przetwarzania danych osobowych pod rządami RODO

Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych wprowadza szereg zmian dotyczących zasad ochrony danych, nie tylko w Polsce, ale także w całej Unii Europejskiej. Do podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych zalicza się zasadę legalności. Aby przetwarzanie danych było zgodne z prawem, administrator powinien dysponować przesłankami legalizującymi to przetwarzanie.

Przesłanki przetwarzania danych osobowych

RODO wskazuje przypadki, zdarzenia lub czynności legalizujące proces przetwarzania danych w art. 6 Rozporządzenia. Zgodnie z nim przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeśli:

  • osoba, której dotyczą dane wyraziła zgodę na ich przetwarzanie,
  • jest konieczne w celu wykonania umowy lub podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia,
  • jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
  • stanowi niezbędny środek do ochrony żywotnych interesów osoby, której dotyczą dane, a także do ochrony innej osoby fizycznej,
  • jest konieczne w celu realizacji zadania w ramach sprawowania władzy publicznej bądź w interesie publicznym,
  • jego wykorzystanie służy niezbędnym, prawnie uzasadnionym interesom.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda należy do najczęściej stosowanych przesłanek przetwarzania danych osobowych. W świetle nowych przepisów zgoda może zostać wyrażona zarówno w postaci oświadczenia, jak i wyraźnego działania potwierdzającego. Wyrażenie zgody w nieodpowiedni sposób nie będzie skutkowało zalegalizowaniem procesu przetwarzania danych.

×