Prawo sprzeciwu

W dzisiejszych czasach dane osobowe są zbierane i przetwarzanie niemal przez każdą instytucję oraz każdy podmiot gospodarczy. Co jednak w przypadku, gdy administrator danych chce wykorzystać dane w celach marketingowych lub chce je przekazać innemu administratorowi wbrew woli osoby, której dane dotyczą?

Czym jest prawo sprzeciwu?

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do kontroli tych danych. W przypadku, gdy dana osoba uzna, że administrator powierzyła swoje dane wykorzystuje je np. w celach marketingowych może posłużyć się prawem sprzeciwu (art. 32 ust. 1 ustawy). W sytuacji, gdy wniesiony sprzeciw jest zasadny administrator danych nie może w późniejszym czasie przetwarzać danych, których sprzeciw dotyczył.

Nadmienić jednak trzeba, że administrator który zastosował się do wniesionego sprzeciwu ma możliwość pozostawienia w swoich zasobach danych zawierających imię (imiona), nazwisko oraz numer PESEL i adres. Możliwość ta została wprowadzona w celu identyfikacji danej osoby i uniknięcia ponownego przetwarzania jej danych.

Kiedy prawo sprzeciwu nie przysługuje?

Z prawa sprzeciwu nie można skorzystać w sytuacji, gdy administrator działa na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. To samo dotyczy przypadku, gdy administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy między nim a osobą, której te dane dotyczą.

Przesłanką, która znosi możliwość skorzystania z prawa do sprzeciwu jest również wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Ochrona danych osobowych to bardzo rozległy i trudny temat, dlatego tak ważnym jest, aby poznać swoje najważniejsze prawa i dbać o bezpieczeństwo swoich danych.

×