Regulamin

Regulamin zasad korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Spółkę Indeon sp. z o. o. z siedzibą w Knurowie przy ul. Dworcowej 10a/214 , o nr NIP 9691612614 zwanej w treści niniejszego Regulaminu “Usługodawcą”. Ponadto niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).

2. Regulamin udostępniony jest Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Portalu internetowego, o którym mowa w § 2 pkt 1 ust. c) Regulaminu, w formie, umożliwiającej pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 2
Definicje

W niniejszym Regulaminie poszczególnym sformułowaniom nadaje się następującą treść:

a) Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy.

b) Newsletter – elektroniczna forma biuletynu informacyjnego rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej;

c) Portal – system stron internetowych stworzonych przez Usługodawcę, dostępny pod adresem www.daneos.pl;

d) Produkt – towary lub usługi, które są dostępne przez System On-line;

e) System On-line – system należący do Usługodawcy,

f) System teleinformatyczny– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800, z późn. zm.);

g) Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu.

h) Użytkownik – osoba fizyczna lub umocowany reprezentant osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług dostępnych za pośrednictwem stron będących własnością Usługodawcy.

§ 3
Usługi

1. Usługodawca świadczy poprzez Portal następujące usługi (“Świadczenie usług drogą elektroniczną”):

a) prezentacja działalności gospodarczej prowadzonej przez Usługodawcę w tym oferty Usługodawcy;

b) informowanie o aktualnościach i wydarzeniach związanych z działalnością gospodarczą Usługodawcy;

2. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) zastosowania przeglądarek: (np.) Internet Explorer 9.0, Firefox 17, Opera 12, Safari 5, Chrome 23 lub nowszych wersji z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Scriptu

b) zastosowanie oprogramowania do odczytu plików w formacie *.PDF, *.DOC, *.DOCX

c) strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości minimalnej 1024×768

d) umożliwienie instalacji plików Cookies.

3 Jeżeli Użytkownik nie akceptuje w pełni zasad określonych w niniejszym Regulaminie lub sprzęt, z którego korzysta nie spełnia wymagań technicznych określonych w Regulaminie, dalsze korzystanie z Portalu nie jest możliwe.

4. Korzystanie z Portalu nie wymaga rejestracji Użytkownika.

§ 4
Obowiązki Użytkownika

Zabrania się dostarczania Usługodawcy przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogących wprowadzić Usługodawcę w błąd oraz treści mogących wywołać zakłócenia bądź uszkodzenia systemu teleinformatycznego Usługodawcy;

§ 5
Odpowiedzialność Usługodawcy

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Usług.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.
§ 6
Reklamacje

1. Reklamację dotyczącą usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu należy kierować na adres email: kontakt@daneos.pl lub adres stacjonarny: ul. Dworcowa 10a/214, 44-190 Knurów.

2. Reklamacja powinna zawierać:

a) słowo „Reklamacja” w tytule wiadomości;

b) dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika Serwisu (jeżeli te dane będą wymagane);

c) rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy;

d) opis wadliwego działania usługi;

e) okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika;

f) datę i czas kiedy wadliwe działanie usługi miało miejsce.

2. Reklamacje/skargi będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania i przesyłane w formie w jakiej zostały zgłoszone na adres wskazany w zgłoszeniu. Usługodawca w odpowiedzi wskaże czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

3. Użytkownik jest zobowiązany do przekazania na żądanie Usługodawcy dodatkowych informacji na temat wadliwego sposobu działania Usługi.

§ 7
Prawa autorskie

Wszelkie zamieszczone na stronie Portalu fotografie, materiały tekstowe i graficzne, w szczególności znak firmowy, a nadto wzorce, formularze i inne treści są przedmiotem praw autorskich Usługodawcy.

§ 8
Dane osobowe

1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników (takie jak adres IP komputera Użytkownika, adres e-mail) na podstawie art. 23 ust.1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz art. 16 i nast. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) na potrzeby świadczenia Usług określonych § 3 pkt 1 Regulaminu zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa.

2. Administratorem danych osobowych jest Indeon Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000511779 z siedzibą w Knurowie (44-190) przy ul. Dworcowej 10a/214, o nr NIP 9691612614.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji usług określonych w niniejszym Regulaminie. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

3. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

4. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i uaktualniania ich.

§ 9
Postanowienia końcowe

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych oraz kodeksu cywilnego.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się: wprowadzenie nowych, nowelizacje obowiązujących przepisów prawnych, dostosowanie do zmian w ofercie Usługodawcy.

6. Usługodawca powiadamia o treści zmian poprzez ogłoszenie komunikatu o zmianie Regulaminu w Portalu.

7. Sądem właściwym do sporów wynikłych ze stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy według obowiązujących przepisów prawa.

Indeon Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 10a/214
tel. +48 733-273-450
e-mail: kontakt@daneos.pl
KRS: 0000511779
NIP: 9691612614

Potrzebujesz wsparcia w zakresie danych osobowych?

Zapewniamy konsultacje, szkolenia stacjonarne i szkolenia on-line,
przygotowujemy dokumentację, audytujemy firmy i instytucje

Skontaktuj się z nami

×